منتخب پوستر برتر و نفر دوم اولین و دومین جشنواره ملی پوستر های نمایشگاهی ایران و دریافت لوح و تندیس از دستان معاون محترم وزیر صنعت ، معدن و تجارت و ریاست محترم نمایشگاه های .بین المللی جمهوری اسلامی ایران طی دو سال متوالی

Image module

طراح بیش از 100 پوستر بین المللی و تخصصی نمایشگاه های ایران تهران – تبریز – اردبیل – اهواز کرمانشاه – گیلان – گلستان – زنجان – سنندج – قزوین و همدان

نمونه کارهای پوستر نمایشگاهی
Image module
نمونه کارهای لوگو و نشانه

ایده پرداز و طـــــــراح بیش از
۰    ۰   ۱
لوگــــو ، نشانه و لوگوتایــــپ
برای شرکت های معتبـــــــــر
داخلـــــــی و خارجــــــــی

طــراح گرافیــــــــــــــک بیش از
۰    ۰   ۱
شرکت تولیــــــــــدی ، بازرگانـــی
نمایشگاهــــــی ، موسســــــــات
آموزشـــــــی ، صنایع غذایـــــــی
معتبــــر داخلـــــی و خارجــــــی

نمونه کارهای ست اداری
Image module